Logo Erfgooiers

Op het Erfgooiers College begeleiden en ondersteunen we de leerlingen op verschillende manieren

Op het Erfgooiers College heb je je hele schoolperiode begeleiding van een persoonlijke coach. Samen met je coach stel je jouw persoonlijke leerroute vast. Je maakt afspraken over het niveau waarop je gaat werken, de keuzes die je maakt en de begeleiding die jij nodig hebt.

Je ziet je coach minimaal één keer per week: alleen of in een groepje. Jullie praten over jouw ervaringen: wat gaat goed, wat is moeilijk, waar ben je nieuwsgierig naar?

Ontwikkelgesprekken
De ontwikkelgesprekken helpen je om jezelf beter te leren kennen. Bij de start- en evaluatiegesprekken zijn je ouders daar ook bij. Jij neemt dan de leiding. Je gebruikt je WWW-portfolio om te laten zien wat je doet, waar je trots op bent en aan welke vakken of vaardigheden je nog moet werken.

Op school is het gebruikelijk dat leerlingen met problemen terecht kunnen bij hun mentor of sectorleider. Iedere leerling en medewerker die verbonden is aan het Erfgooiers College kan echter ook een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Deze kan helpen en ondersteunen wanneer een leerling een klacht heeft over seksuele intimidatie of discriminatie.

In deze gevallen zal de vertrouwenspersoon optreden als aanspreekpunt en de leerling helpen een eind te maken aan deze vormen van intimidatie en indien nodig de leerling te begeleiden met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen luisteren naar het verhaal van de leerling, zorgen voor opvang en zoeken samen met de leerling naar een oplossing. In geval van (vermoeden van) huiselijk geweld nemen de vertrouwenspersonen contact op met Versa Welzijn.

Jaarlijks geven de vertrouwenspersonen een brochure uit die aan alle brugklasleerlingen wordt uitgereikt.

De vertrouwenspersonen zijn:

                            

mevrouw drs. P.G. Kos-Schaap en mevrouw M.M. Frijmuth

Het kan zijn dat je bijvoorbeeld ASS, AD(H)D, dyslexie of dyscalculie hebt. Samen maken we afspraken over jouw begeleiding. Onze docenten houden daar rekening mee en weten hoe ze je kunnen helpen.

Heb je speciale begeleiding of zorg nodig, dan krijg je in overleg met je ouders/verzorgers hulp van deskundigen binnen of buiten de school.

 

Orthopedagoog: mevrouw drs. M. de Bruijn

Remedial teacher: mevrouw I. van Vuuren

Zorgcoördinator: mevrouw. E.D. de Nood

Eén van de onderdelen van de zorgstructuur op het Erfgooiers College, is de aandacht voor dyslexie en LSP (lees-/spellingsproblemen). Bij binnenkomst in de brugklas vindt er een screening plaats van alle leerlingen op het gebied van spelling.

Indien problemen gesignaleerd worden, wordt verder onderzoek gedaan naar het lezen. Leerlingen die uitvallen op lezen en spellen volgen één uur in de week hulples om het lezen en spellen te verbeteren. Ook krijgen deze leerlingen een LSP-kaart. Hierop staan maatregelen waarvan deze leerlingen gebruik kunnen maken. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt vastgesteld of de leerling in aanmerking komt voor deelname aan het dyslexie-onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen leerlingen dan een officiële dyslexieverklaring krijgen.

Leerlingen die een officiële dyslexieverklaring hebben, krijgen een dyslexiekaart waarmee zij gedurende hun hele schoolloopbaan onder meer gebruik kunnen maken van maatregelen als extra tijd, het minder meerekenen van spellingfouten en gebruik maken van speciale versies van lees- of luistertoetsen. Deze leerlingen kunnen één uur per week deelnemen aan de dyslexiehulplessen die in klas 1 voor Nederlands en Engels gegeven worden en in klas 2 naast deze vakken ook voor Frans.

Het Erfgooiers College heeft drie decanen. Globaal genomen houden zij zich bezig met de volgende taken:

  • het geven van informatie over allerlei aspecten van het vervolgonderwijs;
  • het geven van inlichtingen over de verschillende beroepen en de daartoe vereiste opleidingen;
  • het geven van advies bij het samenstellen en veranderen van het profiel en vakkenpakket.

De decanen organiseren in het kader van deze taken studie- en beroepenvoorlichting voor de hogere klassen, dragen zorg voor het bekend maken van Open Dagen bij diverse opleidingen en beheren een uitgebreid systeem van informatie. Daarnaast voeren de decanen gesprekken met individuele leerlingen om te komen tot de keuze van een goed profiel of van een passende vervolgopleiding.

Leerlingen die willen gaan studeren in het hoger onderwijs, klikken hier voor informatie over het kiezen van de juiste opleiding!
Leerlingen die naar het middelbaar onderwijs willen, kunnen op deze pagina kijken.

De decanen zijn op donderdag vrij geroosterd. Leerlingen kunnen op die dag een afspraak maken.

                                         

Meneer Alberts                Meneer Haasnoot            Meneer Rietveld
Decaan havo/vwo            Decaan havo/vwo            Decaan mavo
Kamer B20                      Kamer B20                       Kamer B23